Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.61/2016)