Закон за дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.41/2014)

ZTD_5.pdf