Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.38/2014)

ZTD_6.pdf