Закон за изменување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.187/2013)

ZTD_7.pdf