Закон за изменување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.120/2013)

ZTD_8.pdf