Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.119/2013)

ZTD_9.pdf