Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.70/2013)

ZTD_10.pdf