Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.166/2012)

ZTD_11.pdf