Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.24/2011)

ZTD_12.pdf