Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.48/2010)

ZTD_13.pdf