Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.42/2010)

ZTD_14.pdf