Закон за изменување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.30/2016)