Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.87/2008)

ZTD_15.pdf