Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.25/2007)

ZTD_16.pdf