Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.84/2005)

ZTD_17.pdf