Закон за дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.6/2016)