Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.192/2015