Закон за трговските друштва (неофицијален пречистен текст) (Службен весник на РМ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014 и 88/2015)

ZTD_1.docx