Автентично толкување на членот 460 став 3 од Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.28/2004, 84,2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15)

ZTD_2.pdf