Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.88/2015)

ZTD_3.pdf