Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.138/2014)

ZTD_4.pdf