| Контакт

|

newsletter

|

Почетна
Skip Navigation Links.

Друштва со посебни обврски за известување 2009 година

Полн назив на друштвото

ДОМАТТИ АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОВОШКИ И ЗЕЛЕНЧУК И ОБРАБОТКА НА ТУТУН СВЕТИ НИКОЛЕ

Скратен назив на друштвото

ДОМАТТИ АД СВЕТИ НИКОЛЕ

Седиште и адреса на друштвото

Ул. МАРШАЛ ТИТО, 73 СВЕТИ НИКОЛЕ

Матичен број на друштвото

4043596

Промена на назив и седиште на друштвото

/

Датум на запишување во Регистарот вклучувајќи и повторно запишување

/

Датум на бришење од Регистарот вклучувајќи и повторно бришење

/

Други податоци кои се однесуваат на друштвото

/

Објави

Образложение 01.01.-30.09.2009 Образложение 01.01-30.09.doc (.doc) 27kB превземи
Деветмесечно Известување погледни
Образец: Полугодишно известување за основни податоци на акционерските друштва погледни
Годишен извештај Domatti AD Sveti Nikole Godisno izvestuvanje 2008 revizija.pdf (.pdf) 115kB превземи
Годишен извештај Domatti AD Sveti Nikole Godisno izvestuvanje 2008.pdf (.pdf) 134kB превземи
Тромесечен извештај (Јануари - Март) DOMATTI AD Sveti Nikole I tromesecje 2009.pdf (.pdf) 69kB превземи
Тековно известување Domatti AD Sveti Nikole tekovno izvestuvanje 20-05-2009.doc (.doc) 166kB превземи
биланс на успех 01.01.2009-30.06.2009 Билансни шеми ДОМАТТИ Биланс на успех.pdf (.pdf) 94kB превземи
биланс на состојба 01.01.2009-30.06.2009 Билансни шеми-ДОМАТТИ Биланс на состо_ба.pdf (.pdf) 59kB превземи
паричен тек 01.01.2009-30.06.2009 Билансни шеми-ДОМАТТИ Извешта_ за паричниот тек.pdf (.pdf) 73kB превземи
промени на капиталот 01.01.2009-30.06.2009 Билансни шеми-ДОМАТТИ Извешта_ за промените во капиталот.pdf (.pdf) 49kB превземи
Полугодишно известување Polugodisno izvestuvanje -obrazlozenie-Domati Sv Nikole.pdf (.pdf) 59kB превземи


       

Листање на објави по години

Друштво