| Контакт

|

newsletter

|

Почетна
Skip Navigation Links.

Друштва со посебни обврски за известување 2012 година

Полн назив на друштвото

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ ГРОЗД СТРУМИЦА

Скратен назив на друштвото

ГРОЗД АД СТРУМИЦА

Седиште и адреса на друштвото

ул.Цветан Димов бб(Стадион), Струмица

Матичен број на друштвото

04045246

Промена на назив и седиште на друштвото

/

Датум на запишување во Регистарот вклучувајќи и повторно запишување

25.05.2010 г.

Датум на бришење од Регистарот вклучувајќи и повторно бришење

/

Други податоци кои се однесуваат на друштвото

/

Објави

резиме за трето тромесечие за 2012 Резиме за БУ за трето тромесечие за 2012.doc (.doc) 27kB превземи
Деветмесечно Известување погледни
Резиме на полугодишен извештај polugodi{en izve[taj za 2012.doc (.doc) 48kB превземи
Билансни шеми - Други институции погледни
Образец: Полугодишно известување за основни податоци на акционерските друштва погледни
Odluka za osvojuvawe na zavrsna smetka za 2011g Odluka Grozd.pdf (.pdf) 643kB превземи
Образец: Годишно известување за основни податоци на акционерските друштва погледни
Биланас на успех Анализа на биланс на успех за прво тромесечие од 2012 година АД Грозд-Струмица.doc (.doc) 23kB превземи
Тримесечно Известување погледни
Predlog odluka za izbor na revizorska kuka Predlog odluka za izbor na revizorska kuka.pdf (.pdf) 213kB превземи
Izvestaj za rabotata na odborot na direktori na Grozd Izvestaj za rabotata na odborot na direktori na Grozd.pdf (.pdf) 1151kB превземи
Predlog odluka za usvojuvanje na izvestajot za rabotenjeto na Grozd Predlog odluka za usvojuvanje na Izvestajot za rabotenjeto na Grozd.pdf (.pdf) 137kB превземи
Predlog odluka za usvojuvanje na izvestaj od ovlasten revizor Predlog odluka za usvojuvanje na Izvestajot od ovlasten revizor i konsolidiranite finansiski izvestai.pdf (.pdf) 146kB превземи
Predlog odluka za potvrduvanje na odlukata na odbor na direktori Predlog odluka za potvrduvanje na odlukata na odborot na direktori.pdf (.pdf) 206kB превземи
Ponuda od TP Revizor Babamov Strumica Ponuda TP Revizor Babamov Strumica.pdf (.pdf) 1610kB превземи
Ponuda od MM Revizija Radovis Ponuda od MM Revizija Radovis.pdf (.pdf) 1966kB превземи
Bilans na sostojba, Bilans na uspeh, Izvestaj za promenite na kapitalot i rezervite i Izvestaj za paricen tek na ad IMG.pdf (.pdf) 2349kB превземи
Izvestaj od revizija za konsolidiranite finansiskite izvestai za 2011 Izvestaj od revizija na konsolidiranite finansiski izvestai za 2011.pdf (.pdf) 14702kB превземи
Izvestaj od revizija za finansiskite izvestai za 2011 Izvestaj od revizija na finansiskite izvestai za 2011.pdf (.pdf) 12835kB превземи
Objava vo Utrinski vesnik Utrinski vesnik.pdf (.pdf) 1543kB превземи
Struktura na prihodi po dejnosti Struktura na prihodi po dejnosti.pdf (.pdf) 1247kB превземи
Struktura na prihodi po dejnosti. Struktura na prihodi po dejnosti (2).pdf (.pdf) 1331kB превземи
Prilog 3 Objasnuvacki beleski Prilog 3.pdf (.pdf) 4563kB превземи
Prilog 3. Objasnuvacki beleski Prilog 3 (2).pdf (.pdf) 4829kB превземи
Predlog odluka za usvojuvanje na zavrsnata smetka za 2011 Predlog odluka za usvojuvanje na zavrsnata smetka na Grozd za 20.pdf (.pdf) 623kB превземи
Predlog odluka za raspredelba na dobivka za 2011 Predlog odluka za raspredelba na dobivka za 2011.pdf (.pdf) 469kB превземи
Povik do akcionerite na AD Grozd Strumica Povik.pdf (.pdf) 626kB превземи
Odluka Grozd Strumica Odluka.pdf (.pdf) 233kB превземи
Obrazec DE Obrazec DE.pdf (.pdf) 4722kB превземи
Konsolidiran bilans na uspeh Konsolidiran bilans na uspeh.pdf (.pdf) 3545kB превземи
Konsolidiran izvestaj za paricen tek na ad Konsol.izvestaj za paricen tek na ad.pdf (.pdf) 895kB превземи
Konsolidiran bilans na uspeh na ad Konsol.bilans na uspeh na ad.pdf (.pdf) 710kB превземи
Konsolidiran bilans na sostojbata na ad Konsol.bilans na sosotojbata na ad.pdf (.pdf) 729kB превземи
Konsolidiran izvestaj za promenite na kapitalot i rezervite na ad Konsol. izvestaj za promenite na kapitalot i rezervite na ad.pdf (.pdf) 471kB превземи
Danocen bilans Danocen bilans.pdf (.pdf) 3772kB превземи
Danocen bilans. Danocen bilans (2).pdf (.pdf) 3489kB превземи
Bilans na uspeh Bilans na uspeh.pdf (.pdf) 3438kB превземи
Bilans na sostojbata. Bilans na sostojbata (2).pdf (.pdf) 5142kB превземи
Bilans na sostojbata Bilans na sostojbata.pdf (.pdf) 4466kB превземи
Неревидирани консолидирани финансиски извештаи за 2011 г. звештај за паричен тек -корекција.xls (.xls) 61kB превземи
Извештај за паричен тек Паричен тек 2011- корекција.xls (.xls) 61kB превземи
Неревидиран извештај за промените во капиталот Неревидиран Извештај за промените во капиталот за 2011 г..xls (.xls) 61kB превземи
Биланас на успех Неревидиран Биламс на успех за 2011 г. vtora strana.xls (.xls) 61kB превземи
Неревидиран биланс на состојба Неревидиран Биланс на состојба за 2011 г.xls (.xls) 60kB превземи


       

Листање на објави по години

Друштво